48347 Shanaska Creek Road
Kasota, MN 56050
Phone: 507.243.4322