Address:

48347 Shanaska Creek Road
Kasota , MN 56050

Phone: