201 Main Street NE
Mapleton, MN 56065
Phone: 507.524.4194